Ақмола облысының сәулет және қала құрылысы басқармасы

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік қызмет алу тәртібі туралы жадынама

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік
объектілерінің мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру»мемлекеттік қызмет алу тәртібі туралы жадынама

 

1

Көрсетілетін қызметті беруші туралы ақпарат (атауы, жұмыс кестесi, интернет-ресурстың мекен-жайы)

Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2

Өтініштерді қабылдайтын және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беретін ұйымдар туралы ақпарат

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру:

1) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);

2) жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын нақтылау бойынша анықтама алу ("Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесінде ақпарат болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға өтініш білдіреді) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

3

«Электрондыүкімет» веб-порталы арқылымемлекеттікқызметтердіалутәсілдерітуралыақпарат

Порталда электрондық өтінішті қабылдау қызмет алушының «жеке кабинетінде» жүзеге асырылады. Құжаттар, қызмет алушының ЭЦҚ куәландырылған электрондық көшірме түрінде ұсынылады..

4

Мемлекеттікқызметтердікөрсетумерзімі

Мемлекеттікқызметтікөрсетумерзімдері:

1) құжаттартоптамасынтапсырғансәттенбастап:

порталға:

жылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжайыннақтылаубойыншаанықтама беру – 15 (он бес) минут;

жылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжайын (тарихымен) нақтылаубойыншаанықтама беру ("Мекенжайтіркелімі" ақпараттықжүйесіндежылжымайтынмүлікобъектісімекенжайыныңөзгеруітуралымұрағаттықмәліметтерболмағанкезде) – 3 (үш) жұмыскүні;

Мемлекеттіккорпорацияға:

жылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжайыннақтылаубойыншаанықтама беру – 15 (он бес) минут;

жылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжайын (тарихымен) нақтылаубойыншаанықтама беру ("Мекенжайтіркелімі" ақпараттықжүйесіндежылжымайтынмүлікобъектісімекенжайыныңөзгеруітуралымұрағаттықмәліметтерболмағанкезде) – 3 (үш) жұмыскүні;

жылжымайтынмүлікобъектісініңорналасқанжерінебарыпжәнемекенжайдыңтіркеукодынкөрсетеотырып, оны "Мекенжайтіркелімі" ақпараттықжүйесіндеміндеттітіркейотырып, жылжымайтынмүлікобъектісінежылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжай беру туралыанықтама беру немесежылжымайтынмүлікобъектілерініңжоютуралыанықтама беру– 6 (алты) жұмыскүні, немеседәлелді бас тарту – 2 (екі) жұмыскүні.

Құжаттардықабылдаукүнімемлекеттікқызметтікөрсетумерзімінекірмейді, бұлреттемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесімемлекеттікқызметтікөрсетумерзіміаяқталғанғадейінбіркүнбұрынұсынылады.

2) құжаттартоптамасынтапсыруүшінкүтудіңеңкөпрұқсатберілгенуақыты – 15 (он бес) минут;

3) қызметкөрсетудіңеңұзақжолберілетінуақыты – 20 (жиырма) минут.

5

Мемлекеттікқызметтердіалуүшінқажеттіқұжаттартізбесі

Көрсетілетінқызметтіалушы (не уәкілеттіөкілі: құзыретінрастайтынқұжатбойыншазаңдытұлға; нотариалдыкуәландырылғансенімхатбойыншажекетұлға) өтінішбілдіргенкездемемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттардыңтізбесі:

1) порталға:

жылжымайтынмүлікобъектісініңмекенжайыннақтылауүшін:

мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншаөтініш;

2) Мемлекеттіккорпорацияға:

жылжымайтынмүлікобъектісініңмекенжайыннақтылау, мекенжай беру жәнемекенжайынжоюбойыншаанықтамаалуүшін:

мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншаөтініш;

жекебасынкуәландыратынқұжат (көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынсәйкестендіруүшін);

жылжымайтынмүліккеқұқықтары (ауыртпашылықтары) жәнеоныңтехникалықсипаттамаларытуралыанықтамасы (анықтаманыақпараттықжүйеденалумүмкіндігіболса – қажетемес);

жылжымайтынмүлікобъектісінемекенжай (алдын-ала) беру бойыншаанықтамаалуүшін:

мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншаөтініш;

жекебасынкуәландыратынқұжат (көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынсәйкестендіруүшін);

жеручаскесінқұрылысмақсаттарынаұсынутуралыжергіліктіақтарушыорганныңшешімінемесетөмендекөрсетілгенқұжаттардыңбірі:

сәйкестендіруқұжаты;

шарт (алдын-ала, инвестициялау, сатып-алу);

мұрагерлікқұқықтуралыкуәлік.

6

Мемлекеттікқызметтердікөрсетунәтижесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мекенжайдың тіркеу кодын көрсете отырып, жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын нақтылау бойынша анықтама беру, жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын (тарихымен) нақтылау бойынша анықтама беру, жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжай беру туралы анықтама беру, жылжымайтын мүлік объектілерінің жою туралы анықтама беру болып табылады.

стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан бас тарту туралы дәлелді жауап.

7

Қосымшаақпарат (мемлекеттікқызметтердікөрсетумәселесібойыншаБірыңғайбайланысорталығыныңнөмірі, басқа да анықтамақызметітелефондарыныңнөмірі)

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ресурстарда:

Министрліктің: www.mid.gov.kz;

Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4с.kz жарияланған.

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі қызмет көрсетушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің интернет-ресурсында: www.mid.gov.kz орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777.

Мақаланы құрған күні 21.07.2016 15:16
Мақаланы жаңартқан күні 10.01.2018 23:24
Қаралым саны: 2984
© 2019. Ақмола облысының сәулет және қала құрылысы басқармасы