ДССССРБСЖМСНЖК
Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттарды) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру

Жүктеу (DOCX 190 Kb)

Ақмолаоблысыәкiмдiгiнiң
2015 жылғы 16 маусымдағы
№ А-6/278 қаулысымен
бекiтiлдi

«Үйлердi (ғимараттарды) ғибадатүйлерi (ғимараттарды) етiпқайтабейiндеу (функционалдықмақсатынөзгерту) туралышешiмберу» мемлекеттiккөрсетiлетiнқызметрегламентi

1. Жалпыережелер

1. Үйлердi (ғимараттарды) ғибадатүйлерi (ғимараттарды) етiпқайтабейiндеу (функционалдықмақсатынөзгерту) туралышешiмберу» мемлекеттiккөрсетiлетiнқызмет (бұданәрi — мемлекеттiккөрсетiлетiнқызмет) «Ақмолаоблысыныңдiнiстерiбасқармасы» мемлекеттiкмекемесiнiң (бұданәрi — Басқарма) келiсiмiбойыншаоблыстыңжергiлiктiатқарушыоргандарыныңқұрылымдықбөлiмшелерiмен (бұданәрi — көрсетiлетiнқызметтiберушi) көрсетiледi.

2. Көрсетiлетiнмемлекеттiкқызметнысаны: қағазтүрiнде.

3. Үйлердi (ғимараттарды) ғибадатүйлерi (ғимараттарды) етiпқайтабейiндеу (функционалдықмақсатынөзгерту) туралышешiмберунемесеҚазақстанРеспубликасыМәдениетжәнеспортминистрiнiң 2015 жылғы 23 сәуiрдегi № 147 бұйрығыменбекiтiлген «Үйлердi (ғимараттарды) ғибадатүйлерi (ғимараттарды) етiпқайтабейiндеу (функционалдықмақсатынөзгерту) туралышешiмберу» мемлекеттiккөрсетiлетiнқызметтерстандартының (бұданәрi-Стандарт) 10-тармағымен қарастырылғаннегiздемебойыншажәнежағдайлардамемлекеттiкқызметкөрсетуденбастартутуралыдәлелденгенжауапмемлекеттiкқызметкөрсетудiңнәтижесiболыптабылады.

Мемлекеттiккөрсетiлетiнқызметнәтижесiнұсынудыңнысаны: қағазтүрiнде.

2. Мемлекеттiкқызметтеркөрсетупроцесiндекөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңқұрылымдықбөлiмшелерiнiң (қызметкерлерiнiң) iс-қимылытәртiбiнсипаттау

4. МемлекеттiкқызметтiалуүшiнкөрсетiлетiнқызметтiалушыСтандарттың 9-тармағында көрсетiлгенқұжаттардыұсынады.

5. Мемлекеттiкқызметкөрсетупроцесiнiңқұрамынакiретiнәрбiррәсiмнiң (қызметтiң) мазмұны, оныңорындалуұзақтығы:

1) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңкеңсесiөтiнiштердiжәнеқұжаттардықабылдаудыжүзегеасырады — 30 минут. Нәтижесi — өтiнiштiбасшылыққажолдау;

2) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығыөтiнiшпентанысадыжәнежауаптытұлғаныанықтайды — 1 сағат.Нәтижесi — жауаптыорындаушығақұжаттардыжолдау;

3) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңжауаптыорындаушысықұжаттардыңтолықтығынжәнесәйкестiлiгiнтексерудiжүзегеасырады — 6 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — құжаттардыБасқармағакелiсуүшiнберу;

4) Басқармакөрсетiлетiнқызметтiалушыныңқұжаттарынқарастырадыжәнекелiсiмдiнемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауаптыдайындайды — 12 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — көрсетiлетiнқызметтiберушiгекелiсiмдiнемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауаптыжолдау;

5) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңжауаптыорындаушысыбасқармағакелiптүскенқұжаттардытексередiжәнешешiмжобасыннемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауаптыкөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығынажолдайды — 1 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — мемлекеттiкқызметкөрсетутуралышешiмнемесеқызметкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауап;

6) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығыоблысәкiмдiгiнешешiмжобасынжолдайдынемесеқызметкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауапқақолқояды — 1 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — шешiмжобасынкелiсунемесеқызметкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауап;

7) облысәкiмiшешiмжобасынақолқоядыжәнеәкiмдiктiңкеңсесiнежолдайды — 7 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — шешiмжобасынтiркеу;

8) әкiмдiктiңкеңсесiшешiмжобасынтiркейдiжәнекөрсетiлетiнқызметтiберушiгежолдайды — 1 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — шешiмдiкөрсетiлетiнқызметтiберушiгежолдау;

9) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңкеңсесiкөрсетiлетiнқызметтiалушығашешiмдiбередi, неболмасамемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелденгенжауаптыпоштаменжолдайды — 1 күнтiзбелiккүн.Нәтижесi — көрсетiлетiнқызметтiалушыныңшешiмберужурналынақолқоюы.

3. Мемлекеттiкқызметкөрсетупроцесiндекөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңқұрылымдықбөлiмшелерiнiң (қызметкерлердiң) өзараiс-әрекеттәртiбiнсипаттау

6. Мемлекеттiкқызметкөрсетупроцесiнеқатысатынкөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңқұрылымдықбөлiмшелерiнiң (қызметкерлердiң) тiзбесi:

1) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңкеңсесi;

2) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшысы;

3) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңжауаптыорындаушысы;

4) Басқарма;

5) әкiмдiк.

7. Әрбiррәсiмнiң (iс-әрекеттiң) ұзақтығынкөрсетеотырып, құрылымдықбөлiмшелер (қызметкерлер) арасындағырәсiмдеркезеңдiлiгiнiңсипаттамасы:

1) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңкеңсесiөтiнiштердiжәнеқұжаттардықабылдаудыжүзегеасырады — 30 минут;

2) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығыөтiнiшпентанысадыжәнежауаптытұлғаныанықтайды — 1 сағат;

3) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңжауаптыорындаушысықұжаттардыңтолықтығынжәнесәйкестiлiгiнтексерудiжүзегеасырады — 6 күнтiзбелiккүн;

4) Басқармакөрсетiлетiнқызметтiалушыныңқұжаттарынқарастырадыжәнекелiсiмдiнемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауаптыдайындайды — 12 күнтiзбелiккүн;

5) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңжауаптыорындаушысыкелiптүскенқұжаттардытексередiжәнешешiмжобасыннемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауаптыкөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығынажолдайды — 1 күнтiзбелiккүн;

6) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңбасшылығыоблысәкiмдiгiнешешiмжобасынжолдайдынемесеқызметкөрсетуденбастартутуралыдәлелдiжауапқақолқояды — 1 күнтiзбелiккүн;

7) облысәкiмiшешiмжобасынақолқоядыжәнеәкiмдiктiңкеңсесiнежолдайды — 7 күнтiзбелiккүн;

8) әкiмдiктiңкеңсесiшешiмжобасынтiркейдiжәнекөрсетiлетiнқызметтiберушiгежолдайды — 1 күнтiзбелiккүн;

9) көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңкеңсесiкөрсетiлетiнқызметтiалушығашешiмдiбередiнемесемемлекеттiкқызметтiкөрсетуденбастартутуралыдәлелденгенжауаптыпочтаарқылыжолдайды — 1 күнтiзбелiккүн.

8. Мемлекеттiкқызметтiкөрсетупроцесiндекөрсетiлетiнқызметтiберушiнiңқұрылымдықбөлiмшесiнiң (қызметшiлерiнiң) өзараәрекетiнiң, рәсiмдер (әрекеттер) кезеңдiлiгiнiңтолықсипаттамасыосыРегламенттiң қосымшасынасәйкесмемлекеттiкқызметкөрсетудiңбизнес-анықтамалығындакөрсетiлген.

«Үйлердi (ғимараттарды) ғибадат
үйлерi (ғимараттарды) етiпқайта
бейiндеу (функционалдықмақсатын
өзгерту) туралышешiм беру»
мемлекеттiккөрсетiлетiнқызметтiң
регламентiнеқосымша

«Үйлердi (ғимараттарды) ғибадатүйлерi (ғимараттарды) етiпқайтабейiндеу (функционалдықмақсатынөзгерту) туралышешiмберу» мемлекеттiккөрсетiлетiнқызметтiңбизнес-процестерiнiңанықтамалығы

*ҚФБ — құрылымдық — функционалдықбiрлiк: көрсетiлетiнқызметтiберушiнiңқұрылымдықбөлiмшелерiнiң (қызметкерлерiнiң) өзараiс-қимылдары;

Мақаланың шыққан күні: 20.04.2016 10:09
Парақтағы соңғы өзгерістер: 09.03.2017 16:09
Қаралым саны: 624
Модернизация 3.0 Модернизация 3.0 Модернизация 3.0 Модернизация 3.0
Сайттың әзірлеуші ИНТЕГРО Компаниясы
Яндекс.Метрика